A A A K K K
людям із порушенням зору
Вінниччина Релігійна та Міжнаціональна

СТАТУТ громадської організації

"Рада національних товариств Вінниччини"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Рада національних товариств Вінниччини» (далі Товариство) є добровільним громадським об'єднанням представників національних спільнот Вінниччини, створена на основі єдності інтересів і прагнень членів Товариства для спільної реалізації ними своїх прав та свобод, координації, розвитку, захисту і задоволення національно-культурних, соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів.

1.2. Товариство є самостійною, неприбутковою організацією.

1.3. Повне найменування Товариства: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Рада національних товариств Вінниччини», скорочена назва: ГО «Рада національних товариств Вінниччини». Англійською мовою: NGO "Council of National Societies of Vinnytsia region".

1.4. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має майно, самостійний баланс, рахунки (у національній та іноземній валютах), печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, власну символіку, зразки якої затверджує та інші необхідні реквізити. Символіка реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.5. Офіційною мовою Товариства є українська мова, робочими мовами - українська та російська мови. Відповідно до статутних завдань робочою мовою може бути визнана інша іноземна мова. Діловодство Товариства здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

1.6. Місцезнаходження (юридична адреса) Товариства та її керівних органів є м. Вінниця вул. Соборна, 15А.

1.7. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», Закону України «Про національні меншини в Україні» «Рамкової конвенції ради Європи про захист національних меншин», інших нормативно-правових актів України та цього Статуту.

1.8. Товариство діє на принципах добровільності, вільного волевиявлення, рівноправності членів, гуманності спільних інтересів, самоврядності, верховенства права, законності та гласності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу, виборності органів, зміни їх складу, прозорості, публічності та відкритості. Товариство вільне у виборі напрямів своєї діяльності згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.

1.9. Товариство може здійснювати співробітництво з іншими громадськими об’єднаннями та науковими установами, а також з фізичними особами, з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.10. В своїй діяльності Товариство є незалежним від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, політичних партій і рухів та інших громадських організацій.

1.11. Товариство взаємодіє з органами державної влади та місцевого самоврядування, і не позбавляється права на отримання державної підтримки.

1.12. Товариство має право на добровільних засадах засновувати або вступати разом з іншими об'єднаннями громадян в спілки (союзи, асоціації тощо).

1.13. Товариство є непідприємницькою організацією, основною метою якої не є одержання прибутку.

1.14. Організаційно – правова форма: громадська організація.

2. МЕТА (ЦІЛІ), ПРАВА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Головна мета діяльності Товариства є координація діяльності членів товариства, щодо спільної реалізації, задоволення та захисту соціальних, національно-культурних інтересів, прав та свобод громадян.

2.2. Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань Товариство в установленому законодавством порядку має право:

- вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі), організовувати публічні заходи, конференції тощо;

- звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами тощо;

- одержувати у порядку, визначеному законодавством, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

- проводити мирні зібрання;

- виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя;

- підтримувати прямі міжнародні контакти та налагоджувати співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями;

- бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

- брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

- брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

- сприяти відродженню та збереженню національних традицій та звичаїв національних спільнот, брати участь і організовувати заходи з приводу пам'ятних дат і свят;

- сприяти розвитку національної свідомості національних спільнот, шляхом проведення семінарів, конференцій, вечорів мистецтв, концертів та інших заходів, спрямованих на розвиток національно-етнічних культур національних спільнот та української культури;

- сприяти організації концертів, фестивалів, проводити освітні, спортивні та інші культурно масові заходи дозволені чинним законодавством України;

- організовувати заходи щодо догляду за пам'ятниками історико-культурної спадщини та їх збереження; - проводити соціальні опитування, організовувати заходи з вивчення громадської думки національних спільнот;

- представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах; - організовувати консультативну допомогу членам Товариства;

- сприяти розвитку освітнього та інтелектуального потенціалу членів Товариства;

- проводити спільні заходи з іншими громадськими, національно-культурними та релігійними організаціями, добровільними об'єднаннями громадян;

- підтримувати взаємини та співпрацювати з органами державної влади;

- представляти та захищати законні інтереси його членів у державних органах - здійснювати інші права, не заборонені законом.

2.3. Враховуючи різноманіття мови і культури як середовища національних спільнот, завданнями Товариства є:

- сприяння координації діяльності представників національних спільнот, спрямованої на збереження й зміцнення міжнаціонального миру та злагоди в області, розвиток співробітництва й дружніх стосунків між різними національними групами, які проживають на Вінниччині;

- створення умов для збереження, розвитку і розповсюдження мов і культур національних спільнот в осередку співвітчизників, інших рідних для них мов та культурних традицій;

- співпраця з органами державної влади та органами місцевого самоврядування по забезпеченню сприятливих матеріальних і духовних передумов для збереження культурної спадщини національних спільнот, які мешкають на Вінниччині;

- встановлення взаємодії представників національно-культурних об'єднань з державними органами влади по забезпеченню специфічних інтересів представлених на Вінниччині етносів в (економічній, соціальній, освітній, науковій, культурній та інших сферах громадського життя) у відповідних місцевих та державних програмах, захисту їх інтересів законодавчо і забезпеченні їх механізмами реалізації на державному та місцевому рівнях;

- забезпечення взаємодії з міжнародними, міжурядовими та неурядовими організаціями, з дипломатичними представництвами, консульськими установами України країн, з якими національні громади, що розташовані на території Вінниччини, зв'язують спільні історичні корені, спільність мови та культури;

- протидія всім проявам ксенофобії, расизму, агресивного націоналізму, антисемітизму, нетерпимості й дискримінації на національній та релігійній основі;

- задоволення, захист та реалізація програм, спрямованих на покращення соціально - економічного положення членів Товариства;

2.4. Цільові творчі програми, що розробляються та реалізуються в межах статутної діяльності Товариства, узгоджуються відповідно до вимог чинного законодавства.

2.5. У випадках, коли діяльність за окремими напрямками потребує сертифікації або ліцензування, Товариство реалізує такі програми після оформлення необхідних документів у відповідності до законодавства України.

3. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ. НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА.

3.1. Членами Товариства можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 14 років та є представниками національних спільнот, які визнають Статут Товариства, визнають і підтримують мету та завдання Товариства, здійснюють практичну діяльність, спрямовану на їх реалізацію.

3.2. Члени Товариства безпосередньо реалізують свої права та виконують свої обов'язки.

3.3. Членство в Товаристві є добровільним.

3.4. Прийом у члени Товариства здійснюється за рішенням Правління Товариства, якщо за його прийняття проголосувала проста більшість від присутніх членів Правління.

3.5. Прийом у члени Товариства здійснюється на підставі письмової заяви, в якій член Товариства підтверджує зобов'язання виконувати Статут, а також згоду, у разі потреби, на обробку своїх персональних даних відповідно до чинного законодавства України.

3.6. Заява про прийняття у члени Товариства розглядається протягом місяця з дня подання заяви;

3.7. Правління Товариства має право відмовити у прийнятті особи у члени Товариства.

3.8. Членство в Товаристві є фіксованим і підтверджується записом у Реєстрі членів Товариства.

3.9. Положення про Реєстр членів Товариства затверджується Правлінням Товариства.

3.10. Члени Товариства мають право: - брати участь у статутній діяльності та заходах Товариства;

- брати участь у Загальних Зборах, обирати та бути обраним до керівних органів Товариства;

- вносити на розгляд керівних органів Товариства пропозиції та заяви;

- брати участь в опрацюванні та виконанні програм Товариства;

- користуватися допомогою Товариства у встановленні ділових зв'язків з іноземними та українськими фізичними та юридичними особами;

- брати участь через своїх представників у конференціях та інших заходах, що проводить Товариство;

- бути присутнім під час розгляду скарги на його рішення, дію або бездіяльність;

- давати усні та письмові пояснення по суті скарги;

- отримувати інформацію від керівних органів Товариства про діяльність Товариства та вносити пропозиції щодо його вдосконалення;

- сприяти керівним органам Товариства у здійсненні їх повноважень;

- брати участь в обговоренні будь-яких питань стосовно прав і обов’язків членів Товариства;

- звертатись до керівних органів Товариства з приводу проведення громадських обговорень окремих проектів;

- отримувати організаційну, консультативну і методичну допомогу;

- робити внесок у здійснення завдань Товариства в спосіб, що не суперечить меті та Статуту Товариства;

- у будь-який момент добровільно припинити членство в Товаристві;

- користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.11. Члени Товариства зобов’язані:

- виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов'язані з виконанням статутних завдань Товариства;

- брати активну участь у досягненні мети (цілей) Товариства;

- сприяти виконанню статутних завдань Товариства;

- пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Товариства;

- виконувати вимоги керівних органів Товариства, відокремленого підрозділу, у якому член Товариства перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;

- не вчиняти дій, що можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Товариства;

- сприяти підвищенню авторитету і престижу Товариства, ефективності його діяльності;

- виконувати інші обов’язки, передбачені цим Статутом.

3.12. За порушення вимог цього Статуту, морально-етичних норм, законодавства України, вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Товариства, а також нанесення моральних чи матеріальних збитків членами Товариства, до них можуть бути застосовані наступні санкції:

- зауваження;

- попередження;

- виключення з членів Товариства.

3.13. Питання про припинення членства в Товаристві вирішується Правлінням Товариства.

3.14. Рішення про припинення членства в Товаристві вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість від присутніх членів Правління Товариства. Виключений з Товариства втрачає всі права, надані членам Товариства.

3.15. Припинення членства в Товаристві відбувається на підставі:

- письмової заяви члена Товариства, поданого до Правління Товариства або іншого статутного органу об'єднання, яким було прийнято рішення про прийом особи у члени Товариства;

- рішення Загальних Зборів Товариства;

- членство у Товаристві припиняється у разі смерті - члена Товариства; - за власним бажанням.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА, ВИЩОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ, ІНШИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ (ДАЛІ - КЕРІВНІ ОРГАНИ) ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ СКЛАДУ, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ, ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ ПРЕДСТАВЛЯТИ ТОВАРИСТВО ТА ЙОГО ЗМІНИ. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КЕРІВНИМИ ОРГАНАМИ ТОВАРИСТВА).

4.1. Управління Товариства здійснюється на основі самоуправління, демократії, гласності, активної участі його членів у вирішенні всіх питань діяльності Товариства.

4.2. Вищим органом управління Товариства є Загальні Збори членів Товариства (надалі «Загальні Збори»).

4.2.1. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:

- затвердження Статуту Товариства, внесення до нього змін та доповнень, прийняття інших рішень, що стосуються діяльності Товариства;

- обрання на посаду та відкликання з посади Правління Товариства у складі: Голови Правління Товариства, Заступника голови Правління, секретаря Правління та інших членів в разі потреби;

- заслуховування звітів Голови Правління Товариства та Ревізійної комісії;

- прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном; - прийняття рішень, які стосуються отримання та видачі позик, кредитів, гарантій;

- прийняття рішень про вступ Товариства до громадських спілок;

- прийняття рішень про реорганізацію або саморозпуск Товариства;

- розгляд скарг на рішення Голови Товариства, членів Правління Товариства та Ревізійної комісії Товариства;

- реалізація права власності.

4.2.2. Загальні Збори можуть делегувати частину своїх повноважень Правлінню Товариства, крім тих, що належать до виключної компетентності Загальних Зборів.

4.2.3. До компетенції загальних Зборів можуть бути віднесені інші питання діяльності Товариства.

4.2.4. Чергові Загальні Збори скликаються Головою Правління Товариства у разі потреби, але не рідше одного разу на рік. 4.2.5. Позачергові Загальні Збори скликаються за вимогою не менше, як 50% відсотків членів Товариства, або за рішенням Правління Товариства.

4.2.6. Про дату, місце, час проведення та порядок денний Загальних Зборів повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення.

4.2.7. Члени Товариства про проведення Загальних Зборів повідомляються будь якими каналами зв’язку, у тому числі телефони. Додатково повідомлення про проведення Загальних Зборів має бути винесене на дошку об’яв Товариства за місцем її знаходження.

4.2.8. Загальні Збори вважаються правомірними, якщо на них присутні не менше 60% відсотків членів Товариства.

4.2.9. Кожний член Товариства має один голос.

4.2.10. Рішення на Загальних Зборах вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала проста більшість від присутніх членів Товариства.

4.2.11. Протоколи Загальних Зборів оформлюються у триденний строк, підписуються Головою Правління і секретарем Правління, засвідчуються печаткою та зберігаються у справах Товариства постійно.

4.2.12. Невід'ємним додатком до Протоколу є реєстр учасників Загальних Зборів. В Реєстрі зазначається: - прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи-члена Товариства.

4.3. Правління Товариства.

4.3.1. Правління Товариства є виконавчим органом Товариства.

4.3.2. Правління Товариства обирається Загальними Зборами на 5 (п’ять) років у складі не менше трьох членів. Члени Правління можуть бути переобрані на наступний термін.

4.3.3. До складу Правління входять Голова Правління, заступник Голови правління та Секретар Правління Товариства.

4.3.4. Правління вирішує всі питання на своїх засіданнях, які скликаються Головою Правління в міру необхідності але не рідше 1 разу на місяць. За рішенням Голови Правління, Правління може скликатися позачергово.

4.3.5. Правління приймає рішення з усіх питань, що не входять до виключної компетенції Загальних Зборів, зокрема:

- скликає Загальні Збори та формує порядок денний;

- визначає напрямки діяльності Товариства та забезпечує відповідність діяльності Товариства положенням Статуту Товариства;

- формує та вносить на розгляд Загальних Зборів пропозиції з основних напрямків діяльності Товариства;

- затверджує кошторис та здійснює оперативне управління майном та коштами Товариства;

- забезпечує ефективне організаційне планування;

- координує виконання стратегічного плану та планів поточної роботи Товариства;

- у встановленому законодавством порядку співпрацює з державними органами і установами, громадськими організаціями, засобами масової інформації тощо, вдосконалюючи громадський імідж Товариства;

- виконує рішення Загальних Зборів;

- вирішує питання про прийом до членів Товариства, а також про їх виключення із Товариства;

- затверджує символіку Товариства;

- вирішує інші питання пов'язані з діяльністю Товариства не віднесеної до компетенції Загальних Зборів;

- укладає правочини (договори).

4.3.6. Рішення Правлінням Товариства приймаються, якщо за його прийняття проголосувала проста більшість присутніх членів Правління.

4.3.7. Рішення Правління Товариства є обов'язковими до виконання усіма членами Товариства.

4.4. Голова Правління.

4.4.1. Голова Правління обирається на Загальних Зборах строком на 5 (п’ять) років.

4.4.2. Рішення про обрання, відкликання та переобрання Голови Правління, Заступника голови Правління та секретаря Правління ухвалюються на Загальних зборах відкритим голосуванням, якщо за його прийняття проголосувала проста більшість присутніх членів Правління.

4.4.3. Голова Правління здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства.

4.4.4. Повноваження Голови Правління:

- очолює Правління, здійснює загальне керівництво Товариством та без довіреності представляє Товариство у відносинах з будь-якими державними та недержавними органами, установами, організаціями, громадянами з усіх питань діяльності Товариства

- визначає дату і місце проведення засідань Правління, формує порядок денний; - організовує роботу Правління і головує на його засіданнях, організовує протоколювання засідань Правління;

- звітує про виконану роботу на Загальних Зборах та засіданнях Правління Товариства;

- укладає правочини (договори); - відкриває та закриває рахунки Товариства в банківських установах в національній та будь-якій іноземній валюті та здійснює управління даними рахунками;

- робить заяви від імені Товариства;

- здійснює господарське управління майном та іншою власністю Товариства;

- контролює виконання стратегічних та поточних планів Товариства;

- підписує та затверджує фінансові та поточні документи, вирішує поточні питання, які не потребують узгодження Загальними Зборами та Правлінням (питання, що не входять до їх виключної компетенції) або такі, що прийняті та узгоджені ними;

- здійснює інші функції відповідно до цього Статуту.

4.5. У разі відсутності Голови Правління його обов'язки виконує заступник. Заступник Голови Правління організовує та координує діяльність Товариства, у відсутність Голови Правління, виконує його обов'язки у повному обсязі з правом підпису фінансових документів.

4.6. Секретар Правління готує питання, що виносяться на розгляд правління, веде протокол Загальних Зборів та облік прийнятих рішень, здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень, веде загальний облік членів Товариства.

4.7. Ревізійна комісія.

4.7.1. Ревізійна комісія є контролюючим органом, Ревізійна комісія формується з членів Товариства, що не входять до Правління та складається з Голови та членів Ревізійної комісії, що обираються Загальними Зборами строком на 5 (пʼять ) років.

4.7.2. Ревізійна комісія підзвітна Загальним Зборам.

4.7.3. Основним завданням Ревізійної комісії є:

- перевірка фінансово-господарської діяльності, ведення обліку та звітності;

- складання та представлення на розгляд Правління та Загальних зборів висновків щодо проведених перевірок;

- контроль за господарською діяльністю Правління Товариства.

4.7.4. Ревізії проводяться комісією в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

4.7.5. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

4.7.6. У разі виявлення загрози інтересам Товариства або зловживань з боку керівних осіб Організації, Ревізійна комісія може накласти заборону на здійснення будь-яких дій (укладення правочинів, тощо), ініціювати позачергове скликання Загальних Зборів.

4.8. Особливості проведення засідань керівних органів Товариства.

4.8.1. Засідання керівних органів Товариства (Загальних Зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою інтернет зв'язку з використанням аудіо візуальнокомп'ютерних програм онлайн и конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Товариства та повідомляє членів Товариства не пізніше ніж за 15 днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних Зборів, Правління) про обрану форму засідання. Будь яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання обов'язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв'язку у протоколі обов'язково фіксується за допомогою якої комп'ютерної програми відбувалось засідання.

5.ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА ПЕРЕД ЙОГО ЧЛЕНАМИ УЧАСНИКАМИ.

5.1. Керівні органи Товариства звітують перед членами Товариства на Загальних Зборах не рідше ніж один раз на рік або за вимогою членів Товариства.

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ.

6.1. Члени Товариства мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Товариства, Голови Правління Товариства, Правління Товариства або Загальних Зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

6.1.1. На дії, бездіяльність або рішення члена Товариства - первинна скарга подається до Голови Правління Товариства, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Правління Товариства, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов'язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а також члена Товариства, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням Товариства - повторна скарга подається до Загальних Зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Товариства який скаржиться, а також члена Товариства дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

6.1.2. На дії, бездіяльність або рішення Голови Правління Товариства - первинна скарга подається до Правління Товариства, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а також Голови Правління Товариства дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням Товариства - повторна скарга подається до Загальних Зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а також Голови Правління Товариства дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

6.1.3. На дії, бездіяльність або рішення члена Правління Товариства - первинна скарга подається до Голови Правління Товариства, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена Товариства, який скаржиться, а також члена Правління Товариства дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Правління Товариства - повторна скарга подається до Загальних Зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління Товариства дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на Загальних Зборах, є підставою для скликання таких Зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;

6.2. На дії, бездіяльність або рішення Загальних Зборів - до суду, відповідно до чинною законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ТОВАРИСТВА.

7.1. Товариство може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

7.2. Товариство набуває права власності на кошти та інше майно:

- передане йому засновниками, членами Товариства або іншими юридичними та фізичними особами;

- благодійних внесків або добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб;

- майно, придбане за рахунок власних коштів або на інших умовах згідно з законодавством України;

- майно, придбане в результаті господарчої та іншої некомерційної діяльності;

- дотацій, субсидій, програм з державного та місцевих бюджетів;

- виграних грантів на реалізацію програм, розроблених на виконання статутних завдань Товариства;

- кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

7.3. Доходи (прибутки), майно Товариства чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Товариства, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними осіб.

7.4. Доходи (прибутки), майно Товариства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Товариства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

7.5. У разі припинення діяльності Товариства її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Товариства, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

7.6. Кошти Товариства використовуються на: - фінансування статутної діяльності Товариства; - проведення конференцій, семінарів, нарад та інших організаційно – методичних заходів; - сплату витрат на відрядження у зв'язку з проведенням заходів Товариства, виконання завдань її керівних органів; - організаційну, адміністративно - господарську та іншу діяльність.

7.7. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями членів Товариства. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Товариства, якщо інше не передбачено законодавством.

7.8. Товариство зобов'язано вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7.9. Члени Товариства не мають права власності на окремі об'єкти, що входять до майна Товариства. Члени Товариства можуть користуватися майном Товариства на підставі укладених угод.

7.10. Для виконання статутних завдань і цілей Товариство може безпосередньо здійснювати необхідну некомерційну господарську діяльність без мети отримання прибутку.

7.11. Товариство не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ТОВАРИСТВА.

8.1. Товариство може мати відокремленні підрозділи, які утворюються за рішенням Загальних Зборів.

8.2. Відокремлений підрозділ Товариства не має статусу юридичної особи.

8.3. Відокремлені підрозділи Товариства утворюються та здійснюють свою діяльність на основі розробленого Положення.

8.4. Положення про відокремлений підрозділ Товариства містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів. Положення про відокремлений підрозділ Товариства не може суперечити закону та статуту Товариства.

8.5. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Товариства подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Товариства.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

9.1. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів.

9.2. Зміни і доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.3. Рішення про внесення змін та/або доповнень до Статуту Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість від присутніх членів Товариства.

10. ПРАВА ТОВАРИСТВА, ЯК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

10.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

10.2. Товариство є юридичною особою, може мати печатку та штампи, розрахункові рахунки в банківських установах, бути позивачем та відповідачем в суді, мати відокремлене майно, самостійно відповідати за своїми зобов'язаннями, набувати і реалізувати цивільні права від свого імені. Товариство може мати свій логотип, вимпели, значки та іншу символіку яка затверджується відповідно до цього Статуту та підлягає державній реєстрації Кабінетом Міністрів України якщо це передбачено законодавчими актами України.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

11.1. Товариство несе відповідальність, передбачену Законом України «Про громадські об’єднання» та іншими законодавчими актами України.

11.2. В разі невиконання членом Товариства обов'язків або в разі дій, які суперечать цілям та завданням Товариства та законодавству України, діяльність діючого члена в межах Товариства може бути призупинена Правлінням до дати проведення Загальних Зборів, де приймається остаточне рішення незалежно від присутності фігуранта.

11.3. Якщо дії члена Товариства суперечать цьому Статуту та меті Товариства, Правління Товариства може прийняти рішення про припинення його членства.

12. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

12.1. Товариство може здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

13. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА, А ТАКОЖ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ ПІСЛЯ САМОРОЗПУСКУ.

13.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється:

- за рішенням Товариства прийнятим Загальними зборами шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншої організації такого самого статусу;

- за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Товариства.

13.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш як 3/4 членів Товариства. Порядок та правові наслідки реорганізації визначається відповідно до чинного законодавства.

13.3. Саморозпуск Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів якщо за це проголосувало не менш як 3/4 членів Товариства, або за рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.

13.4. Якщо рішення про припинення діяльності Товариства прийняте Загальними Зборами, всі питання про використання її майна та коштів вирішуються Загальними Зборами та обраною ними Ліквідаційною комісією, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

13.5. Якщо рішення про припинення Товариства прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства України, відповідно до рішення суду. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство ліквідованим з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

13.6. Ліквідаційна комісія згідно з чинним законодавством України несе всю відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну нею самому Товариству, членам Товариства, а також третім особам.

 

Голова громадської організації

«Рада національних товариств Вінниччини»                                                            Володимир Кочелаба

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень